ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Preglov trg 9
1000 Ljubljana

Tel: 01 540 92 40
Fax: 01 540 85 89

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odgovorna uradna oseba:

Marjeta Smole, ravnateljica
Tel.: 01 540 92 40
Fax: 01 540 85 89
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Datum zadnje spremembe:

29. 10. 2019

Dostopnost kataloga: - preko spleta:

                                   - v fizični obliki:

www.ssgtlj.si

Tajništvo šole: 9.00 – 10.30
                      14.00 – 15.00

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Srednješolsko poklicno in srednje strokovno izobraževanje
Izobraževalni programi za mladino in odrasle

 • Gastronomske in hotelske storitve/SPI (3 leta)
 • Gastronomija in turizem/SSI (4 leta)
 • Gastronomija/PTI (2 leti)
 • Gastronomija in turizem/PT (1 leto)

 Tečaji za profesionalce in neprofesionalce
Nacionalne poklicne kvalifikacije

 • Dietni kuhar
 • Vodja cateringa
 • Pomočnik kuharja
 • Pomočnik natakarja
 • Turistični animator
Druge dejavnosti

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana
Preglov trg 9 1000 Ljubljana

Organigram zavoda

Organigram šole

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Marjeta Smole, ravnateljica
Tel.:  01 540 92 40
Fax.: 01 540 85 89
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

Akt o ustanovitvi

Druge dejavnosti zavoda

Državni predpisi

Preusmeritev na državni register veljavnih predpisov
za področje delovanja zavoda:

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si

- Uradni list RS:
http://www.uradni-list.si/

Državni zbor:
http://www.dz-rs.si/

Predpisi EU

EU portal:
http://europa.eu

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra  predpisov)

Predlogi predpisov

Zavod ni predlagatelj predpisov.

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu
 • Letno poročilo zavoda za preteklo koledarsko leto
 • Finančni načrt zavoda za posamezno koledarsko leto

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Vpis v programe srednješolskega izobraževanja
 • Postopek priznavanja izobraževanja v tujini
 • Obravnava dijakov v šolski svetovalni službi
 • Odločanje o dodelitvi posebnega statusa dijaka
 • Odločanje o pritožbah

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk

 • Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
 • Interni pravni akti šole v skladu z zakonodajo za področje izobraževanja
 • Seznam dijakov šole
 • Seznam zaposlenih na šoli

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urnik
 • Šolski koledar
 • Šolska publikacija

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa: - preko spleta:

                       - v fizični obliki:

www.ssgtlj.si

Tajništvo šole:  9.00 – 10.30
                       14.00 – 15.00

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Vpisni pogoji za  dijake
Vpisni pogoji za izobraževanje odraslih               Urnik
Šolski koledar
Subvencioniranje šolske prehrane

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.