ssgtlj002-2 ssgtlj003-3 ssgtlj_new ssgtlj-web-banner2 ssgtlj-web-banner3 ssgtlj001-1

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

70 LET - ŠOLA S TRADICIJO

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA ZA GASTRONOMIJO IN TURIZEM LJUBLJANA

       banner ssgtlj

POKLICNI TEČAJ – 1 leto

Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (V.)

Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehnica

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

KT

B  Strokovni moduli

M1

Osnove gostinstva in turizma

Obvezno

140

8

M2

Podjetništvo

Obvezno

56

3

M3

Strokovno sporazumevanje v tujih jezikih

Obvezno

84

4

M4

Kulinarika in turistične zanimivosti doma in v svetu

Obvezno

56

3

M5

Redni obroki

Izbirno

140

6

M6

Izredni obroki

Izbirno

140

6

M7

Ponudba rednih obrokov

Izbirno

84

4

M8

Ponudba izrednih obrokov

Izbirno

56

4

M9

Spremljanje in vodenje v turizmu

Izbirno

140

6

M10

Prodaja turističnih proizvodov

Izbirno

56

4

M11

Turistične informacije

Izbirno

140

6

M12

Hotelske in receptorske storitve

Izbirno

84

4

M13

Priprava dietnih jedi

Izbirno

28

3

M14

Catering

Izbirno

28

3

M15

Estetika in senzorika

Izbirno

28

3

M16

Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

Izbirno

28

3

M17

Animacija gostov

Izbirno

56

4

M18

Organizacija turističnih storitev

Izbirno

56

4

M19

Dopolnilne dejavnosti v hotelu

Izbirno

28

3

M20

Turistično destinacijski menedžment

Izbirno

28

3

M21

Restavracijsko slaščičarstvo

Izbirno

28

3

M22

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

Izbirno

28

3

Skupaj B

784

41

Od tega:  

C  Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk

280

12

Č  Praktično izobraževanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

228

10

D  Odprti kurikulum

112

5

Skupaj pouka (B+D)

896

46

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

508

22

Skupaj (B+Č+D)

1124

56

Poklicna matura

(izdelek oz. storitev in zagovor)

4

Skupaj

60

Število tednov izobraževanja v šoli

28

Število tednov praktičnega

izobraževanja v podjetju

6

Skupno število tednov izobraževanja

34

Pojasnilo k predmetniku:

1. IZBIRNI STROKOVNI MODULI

Dijak izmed strokovnih modulov od M5 do M22 izbere strokovne module v obsegu 23 KT.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih.

Vsebina poklicne mature:

§  pisni in ustni izpit iz slovenščine,

§  pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,

§  pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),

§  izdelek oziroma storitev in zagovor.

V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili 4. letnik gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja ali pa so končali program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Izobraževanje traja eno šolsko leto in se konča s poklicno maturo. Od 34 tednov pouka je 6 tednov delovne prakse v turističnih podjetjih in obratovalnicah. Delovno prakso lahko dijak opravlja pri različnih delodajalcih in v različnih obratih. Vsebinsko in organizacijsko izvedbo delovne prakse organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje z mentorjem v podjetju.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.